Profil absolventa odboru Hudba

Absolvent získa spôsobilosť:

  1. podávať profesionálne umelecké výkony
  2. pôsobiť profesionálne na umeleckých školách
  3. študovať na školách univerzitného typu /umeleckého a pedagogického/
  4. pôsobiť na poste asistenta ZŠ
  5. celoživotne sa vzdelávať

 

Absolvent konzervatoriálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové spôsobilosti (kompetentnosti):

umelecky tvoriť, vnímať a chápať kultúru a odborne sa vyjadrovať v umeleckej a pedagogicko-umeleckej oblasti

- dokáže profesionálne umelecky  reprodukovať hudbu rôznych štýlových období podľa hlavného odboru štúdia,

- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné

vyjadrovacie prostriedky,

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote

celej spoločnosti,

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

- je tolerantný a empatický k umeleckým prejavom iných kultúr

 

Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu konzervatória, ktorý sa ukončuje predpísanou absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec - DiS art.

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup