študijný odbor: Tanec

Charakteristika odboru Tanec

„Bez tanca nemôžem cítiť svoju dušu, počuť svoje srdce alebo vidieť svoje sny.“

(Nahara)

Cieľom odborných praktických predmetov: klasicky, ľudový tanec, moderný tanec, tanec s partnerom, umelecká prax klasického, moderného a ľudového tanca, charakterový tanec a javiskový pohyb, je získanie vedomostí, schopností a zručností, umožňujúcich uplatniť sa v tanečnej praxi v profesionálnych umeleckých telesách a samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť. Odborné teoretické predmety ako: Pedagogika tanca, Vyučovacia prax, Metodika výučby tanca, Didaktika tanca, Fyziológia a hygiena pohybového aparátu, Teória a metodika tanca, Dejiny tanca a baletu, Estetický seminár, Pedagogický seminár, Rozbor umeleckých diel a Dejiny divadla, pripravujú absolventov k vykonávaniu profesie pedagóga na umeleckých školách 1. stupňa.

„Niektorí ľudia si myslia, že dobrým tanečníkom sa musíte narodiť, ale všetci dobrí tanečníci, ktorých poznám, sa museli učiť a tvrdo pracovať.“

 (FredAstaire)         

Hlavným predmetom tanečného odboru je klasický tanec, ktorý je základom a pilierom tanečného umenia. Rozvíja u žiakov tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonickému fyzickému rozvoju a formuje z nich profesionálnych tanečníkov (tanečnice), schopných plniť náročné umelecké úlohy. Pozostáva z pedagogickej metódy a techniky klasického tanca, ruskej tanečnice, choreografky a pedagogičky AgripinyJakovlevnyVaganovovej. Doplňujúcou, ale preto nie menej dôležitou charakteristikou tanečného odboru sú predmety:

  • moderný tanec, technika ktorá pozostáva so štyroch základných tanečných štýlov, ako sú:
  • jazzový tanec, technika ktorá sa vinula z afroamerického černošského tanca. Jej základ tvorí polyrytmika a polcentrika pohybu, pričom ťažisko tela sapresúva bližšie k zemi, t.j. s pokrčenými kolenami. Nosné sú izolácie rôznych častí tela, v rôznom rytmickom prevedení a expresivita a výbušnosť tanečného prejavu. Dôležitým momentom je individuálny prejav tanečníka v rámci skupiny.
  • moderný tanec – technika Marthy Graham, ktorá patrí k najcharakteristickejším a najobtiažnejším technikám moderného tanca. Je založená na princípe contraction (kontrakcie) a release (povolenie kontrakcie) a spiral (princíp špirály) a rozvíja spojenie centra s perifériami tela, tanečné dýchanie, elasticitu, pružnosť a muzikálnosť žiakov.
  • modernjazz – technika, ktorá prepojuje techniky jazzového tanca s princípmi niektorej z techník moderného tanca (technika M. Graham, technika J. Limóna). Cieľom tejto fúzie je plynulý prechod z prirodzeného pohybu do vysoko štylizovaného pohybového systému s určitou filozofiou a presne vypracovanými princípmi.
  • súčasná technika, ktorá vychádza z princípov releasework, respektíve filozofie uvoľnenia.
  • ľudový tanec, pomocou ktorého študenti získavajú praktické a teoretické vedomosti o jednotlivých tanečných oblastiach, kladie hlavný dôraz na poznávanie tradičnej kultúry, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie tradičného ľudového tanca.

Ciele predmetu

Cieľom predmetov je získanie vedomostí, schopností a zručností, umožňujúcich uplatniť sa v tanečnej alebo javiskovej praxi, pripraviť študentov pre praktické uplatnenie sav profesionálnych umeleckých telesách, samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť,učiť na umeleckých školách 1. stupňa. Pri charakterovom tanci ide o zvládnutie techniky scénickej formy charakterovéhotanca, rozvíjanie hudobného cítenia, zdokonaľovanie tanečného prejavu a zmyslu pre tanečnýštýl. Čo sa týka tanca s partnerom cieľom je zvládnuť špeciálnu disciplínu scénického tanca – partnerskú techniku, osvojiť si skúsenosti a návyky partnerskej spolupráce, rozvíjať zručnosť, obratnosť, spoločné tempo, vzájomnú orientáciu, schopnosť rýchleho prispôsobenia pohybu partnera.

 

 

 

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup