Charakteristika odboru Spev

Charakteristika odboru Spev

„Pravdu šíria spevom a lož revom.“

(CevoJanud)

 

Hlavný odbor štúdia spev je predmet odbornej umeleckej a pedagogicko-umeleckej prípravy, ktorého cieľom je rozvíjať u žiaka správne spevácke návyky, skvalitniť a umocniť jeho spevácko-umelecké schopnosti a priviesť ho k vyspelému technicko-umeleckému prejavu. Žiak sa stretáva s riešením problémov sprevádzajúcich štúdium spevu a učí sa zabrániť prípadným poškodeniam interpretačného aparátu. Hlavný odbor štúdia – spev sa študuje individuálne. Vyučovanie spevu je tiež procesom výchovným. Učiteľ spevu má v každodennom styku vlastným príkladom a zodpovedným prístupom k práci pôsobiť na žiaka a tak pomáhať v jeho výchove a formovaní umeleckej osobnosti. Veľkú pozornosť venujeme rómskym piesňam, aj tu sa snažíme naučiť žiakov implementovať multikultúrnu výchovu do edukačnej činnosti. Učíme ich vnímať krásu a bohatstvo takýchto piesní, chápať význam umeleckých diel rôznych kultúr, zoznamovať sa s kultúrou iných národov a národností, ale hlavne viesť k vzájomnej úcte a rešpektu.

 

Ciele predmetu

Cieľom predmetu je vytvorenie zvukovo kvalitného znelého hlasu v rozsahu najmenej dvoch oktáv, s dynamickou škálou, pohyblivosťou a správnou artikuláciou. Cieľom hlavného odboru štúdia spev je získanie vyššieho odborného vzdelania, na základe ktorého je absolvent pripravený na profesionálne umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania. Žiak získa orientáciu v odbornej literatúre a môže využívať takto získané poznatky v umeleckej praxi. Je schopný na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, dokáže samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť, je pripravený aplikovať získané vedomosti, umelecké schopnosti a zručnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Dokáže intonovať a tvoriť intonačne čistý part pod vedením dirigenta pracovať v speváckom zbore či v iných komorných zostavách.

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup