Aktuality archív

Výsledky 2. kola prijímacích talentových skúšok

Číslo školy : 682003                                                                                                                                                        Košice, 23.06.2020

 

R O Z H O D N U T I E

 

Riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória, Požiarnická 1 v Košiciach PaedDr.Nadežda Oláhová ako príslušný orgán podľa zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov prijímacieho konania v zmysle zákona 245/2008 Z. z., zákona 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

p r i j í m a 

  1. kolo

 

v študijnom odbore: HUDBA

 

 Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KA03

39

2.

KA12

38

3.

KA07

36

4.

KA09

35

5.

KA06

34,5

6.

KA01

34,5

7.

KA05

34,5

8.

KA02

33,5

9.

KA08

33,5

10.

KA11

32

11.

KA10

32

12.

KA04

30

 

v študijnom odbore: SPEV

 

Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KD01

35,5

2.

KD04

34,5

3.

KD03

32,5

 

 p r i j í m a

v študijnom odbore: HDU

 

Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KB02

60

2.

KB04

50

3.

KB03

50

 

 

v študijnom odbore: TANEC

  Poradie

Kód žiaka

Počet bodov

1.

KC02

39

2.

KC01

38

3.

KC03

35

4.

KC06

35

5.

KC05

34

6.

KC04

31

  

 

 

 

 

 

V Košiciach, 23.06.2020                                                                                                                      PaedDr.Nadežda Oláhová 

                                                                                                                                                           riaditeľka SHDK

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup