Vzdelávanie

Vzdelávanie v 1. až 4. ročníku konzervatória je zamerané na to, aby žiak získal široký všeobecnovzdelávací základ a  kľúčové kompetencie úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou. Pripravuje žiakov predovšetkým na súvislé šesťročné vzdelávanie v  5. a 6. ročníku a na vysokoškolské štúdium. Všeobecné vzdelávanie zvyšuje vzdelanostnú úroveň žiaka v humanitnej oblasti a  zabezpečuje celkový rozvoj osobnosti. Spoločenskovedné predmety mu umožňujú orientáciu v ľudských, občianskych, spoločenských a filozofických otázkach.

Odborné predmety

Odborné predmety v jednotlivých odboroch sú zamerané na umelecké, umelecko- pedagogické a teoretické vzdelávanie. Žiak v umeleckom vzdelávaní  získava vedomosti z oblasti interpretačného umenia, rozvíja svoj talent a tvorivosť. Osvojuje si štýlové znaky umenia a kultúry  z hľadiska jednotlivých historických období, rovnako aj charakteristiky umeleckých smerov a ich prejav v interpretačnom umení. Umelecko-pedagogické vzdelávanie ho pripravuje na budúce pedagogické pôsobenie. Teoretickým odborným vzdelávaním získava vedomosti z hudobno-teoretických disciplín, vedomosti o vývoji umenia a zákonitostiach jeho vplyvu na rozvoj a smerovanie spoločnosti. Získava schopnosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom výkonnej umeleckej praxe a budúceho umelecko-pedagogického pôsobenia.

Vyššie odborné vzdelanie

Vyššie odborné vzdelanie (terciálne) – ISCED 5B žiak absolvuje v piatom a šiestom ročníku konzervatória. Kvalifikáciu profesionálneho umelca a pedagóga žiak získa štúdiom vzdelávacieho programu ISCED 5B. V piatom a šiestom ročníku konzervatória sú užšie špecifikované, prakticky a pedagogicky orientované, špecializované na umeleckú a  pedagogicko-umeleckú profesiu. Žiaci získavajú praktické schopnosti a vedomosti potrebné pre trh práce na Slovensku a v zahraničí. Vyššie odborné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním súvislého šesťročného vzdelávacieho programu konzervatória, ktorý sa ukončuje predpísanou absolventskou skúškou. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a absolventský diplom s právom používať titul diplomovaný umelec - DiS art.

Absolvent

Absolvent konzervatória je osobnosťou pripravenou pre výkon profesionálne náročných umeleckých činností, pre umelecko-pedagogickú prácu na základnom stupni umeleckých škôl, alebo k vysokoškolskému štúdiu. Úplné stredoškolské vzdelanie získané maturitou a vyššie odborné vzdelanie, vrátane pedagogickej spôsobilosti nadobudnuté absolutóriom školy, prehĺbené povinnou koncertnou a scénickou praxou, formuje výkonného umelca

Copyright ©2021 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup