Kritéria k prijímacím talentovým skúškam pre školský rok 2018/2019

                                                                                                           

V zmysle § 65 zákona 245/2008 Z. z. v študijných odboroch, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania a po prerokovaní v pedagogickej rade školy boli pre školský rok 2018/2019 určené nasledovné podmienky a kritériá pre prijatie na štúdium pre študijné odbory:

 

8226 Q      hudobno – dramatické umenie

8227 Q      tanec

8228 Q      spev

8229 Q      hudba

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne

 

Celkový možný počet prijatých uchádzačov:

8226 Q –   hudobno-dramatické umenie            5

8228 Q –   spev                                                  3

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri                        2

8229 Q  05 hudba – hra na dychové nástroje    5

8229 Q  06 hudba – hra na strunové nástroje    6

8229 Q  07 hudba – hra na akordeóne               2

8227 Q     tanec                                                  8

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu                                                                         31 žiakov

Počet tried:                                                               1

Dĺžka vzdelávania: 6 rokov

Odbory sú určené: pre absolventov ZŠ

Podmienky na prijatie do odborov:    úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy,preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a predpokladov formou prijímacej                                                               talentovej skúšky.

Spôsob ukončenia vzdelávania:        absolventská skúška

Poskytnutý stupeň vzdelania:          - úplné stredné odborné vzdelanie po vykonaní maturitnej skúšky

                                                         - vyššie odborné vzdelanie po 6. ročníku a absolventských skúškach                                                  

Pracovné uplatnenie absolventa:       profesionálne umelecké uplatnenie, pedagogické pôsobenie na základnej umeleckej škole

Nadväzná odborná príprava:              štúdium na VŠ

Termín  skúšky:                                  5. 4. 2018 o 9 .00 hod.

Miesto konania:                                  Požiarnická 1,  Košice, 040 01

 

                                                                   

Kritéria pre študijný odbor : 8226 Q hudobno – dramatické umenie

 

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

1.1. Ľubovoľný výber poézie /maximálne do 5. minút, podmienka – spamäti/

1.2. Ľubovoľný výber prózy /maximálne do 5. minút, podmienka – spamäti/

1.3. Herecká etuda /pohybom vyjadriť určitý dej, príbeh – bez slov/

2. Spev

2.1. Ľudová pieseň podľa vlastného výberu

2.2. Pieseň podľa vlastného výberu /muzikálová, populárna.../

       /notový materiál, hudobný podklad si uchádzač prinesie/

3. Tanec

3.1. Tanečná improvizácia na valčíkový a polkový rytmus s klavírnym sprievodom

3.2. Tanečná ukážka moderného tanca na vybranú skladbu

       /hudobný podklad si uchádzač musí doniesť/

 

Hodnotenie:

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

Základné fyzické a psychické dispozície, na ich kultivácii je herecká profesia založená - hlasový fond, vynikajúca výslovnosť, pohybové, gestické a mimické vyjadrovanie, prirodzený prejav, herecká predstavivosť, pohotové reakcie a schopnosť improvizovať.

 

1.1. ovládanie techniky artikulácie, výslovnosti, intonácie, prednesu poézie                              10 b

1.2. ovládanie techniky artikulácie, výslovnosti, intonácie, prednesu prózy, mimiky, pohybu     10 b

1.3. základné technické a herecké dispozície                                                                             10 b

1.4. hlasové a pohybové dispozície, kreativita                                                                               5 b

  1. Spev

  1. Tanec

 

Spolu maximálny bodový zisk žiaka je  60 bodov.

Minimálny počet bodov pre prijatie je 35 bodov.

Pomôcky na vykonanie prijímacej talentovej skúšky: žiaci si prinesú divadelné rekvizity podľa vlastnej potreby, CD, cvičný úbor.

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Kritéria pre študijný odbor : 8227 Q  tanec

 

 Požiadavky na talentovú skúšku:  praktická časť a teoretická čásť

 

  1.  Praktická časť

1.1.  Fyzické predpoklady: celková stavba tela, estetický a scénický vzhľad,  zisťovanie  proporcionálnych – anatomických

        a fyziologických dispozícii ( flexibilita chrbtice a kĺbov, pružnosť svalov)

1.2.  Rytmické cítenie – formou rytmických cvičení

1.3.  Pohybová úroveň v tanečných technikách klasického,moderného a ľudového  tanca ( základné pohybové schopnosti)

1.4.  Muzikálnosť a tanečná schopnosť - adept na štúdium predvedie vlastnú tanečnú ukážku v trvaní 2. minút z techník klasického,

        moderného, alebo ľudového tanca /hudobný podklad si uchádzač musí doniesť/

  1.   Teoretiická časť

 1.1.  Test odborných vedomostí v oblasti tanečného a hudobného umenia

 1.2.  Ústny pohovor s uchádzačmi   

 

Hodnotenie:

  1. Tanec

 

Hodnotenie uchádzačov : 

Podľa získaného počtu bodov a lekárskych správ, sa na záver vypracuje poradovník, ktorý je zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov. Týmto poradovníkom sa určuje poradie prijatých uchádzačov na štúdium do prvého ročníka.

 

Informácie pre uchádzačov:

Praktická skúška sa vykonáva v priliehavom cvičnom úbore, mäkkých cvičkách a s vlasmi stiahnutými do uzla.

                                                                                                                                        

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Kritéria pre študijný odbor : 8228 Q  spev

 

Požiadavky na talentovú skúšku: 

praktická časť – uchádzač si pripraví dve piesne – ľudovú a umelú.

 

Zameranie úloh :  úlohy sú zamerané na interpretáciu piesní, na prácu s dychom, na dynamiku a agogiku v skladbe, na dodržanie tempa piesní, techniku vedenia tónu, na správnu artikuláciu a výraz, na rytmické a intonačné cítenie.

 

Talentová skúška:

       /ak uchádzač nemá vlastného korepetítora, škola korepetítora zabezpečí/

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania talentovej skúšky:   20 minút

Súčasťou talentovej skúšky v odbore spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút ,maximálny počet 20 bodov. 

 

Bodovanie úloh : 

Hlasový rozsah, intonácia a rytmus: 5 bodov

Technická vyspelosť:                         5 bodov

Výber a obtiažnosť repertoáru:          5 bodov

Výrazový prejav:                                5 bodov

Maximálny počet bodov:                  20 bodov

 

Hodnotenie uchádzačov : 

 

Pomôcky na  vykonanie prijímacej talentovej skúšky:

                                           

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Kritéria pre študijný odbor : 8229 Q hudba

 

Zameranie: 8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

Požiadavky na talentovú skúšku:

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, melodicko-rytmické cítenie, hudobný prejav.

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne, zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania talentovej skúšky: 20 minút

Bodovanie úloh

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

Hodnotenie uchádzača:

Pomôcky na  vykonanie prijímacej talentovej skúšky:

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Zameranie: 8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube

Požiadavky na talentovú skúšku :  

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, melodicko-rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne  zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania talentovej skúšky :  20 minút

Bodovanie úloh :  každá úloha je bodovaná od 1 – 5 bodov

                                 maximálny počet bodov – 20

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

                              

Hodnotenie uchádzačov :

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky : 

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je  5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Zameranie: 8229 Q 05 hudba –bicích nástrojoch

Požiadavky na talentovú skúšku:  

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne  zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Čas trvania úlohy :  20 minút

Bodovanie úloh : 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba  je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.

Hodnotenie uchádzačov : 

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky : 

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je  5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

 Zameranie: 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

 Rozsah skúšky:

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Časový rozsah  skúšky: 20 minút

Bodovanie úloh : 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

Hodnotenie uchádzača:

 

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky:

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Zameranie: 8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

Rozsah talentovej skúšky:

Zameranie úloh : kvalita a tvorba tónu, technická vyspelosť, rytmické cítenie, hudobný prejav

Obsah talentovej skúšky vychádza z dosiahnutej úrovne zvládnutého učiva absolventa ZUŠ.

Časový rozsah  skúšky: 20 minút

 

Bodovanie úloh : 

 

Súčasťou talentovej skúšky v odbore hudba a spev je informatívny test zo všeobecnej hudobnej náuky – časová dotácia 30 minút , maximálny počet bodov 20.    

 

Hodnotenie uchádzača:

Pomôcky na prijímacie talentové skúšky: pomôcky, ktoré si donesie uchádzač so sebou: akordeón, notový materiál, pero, ceruza, guma

 

TERMÍN prijímacej talentovej skúšky je   5. 4. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy na Požiarnickej ulici č.1 v Košiciach.

 

Košice 20.12.2017                                                                 

                                                                               

                                                                                              PaedDr. Nadežda Oláhová

                                                                                                       riaditeľka SHDK