SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM
Požiarnická 1, 040 01 Košice
Tel. 055/799 45 78, Mobil 0917 50 66 70
www.konzervatoriumpoziarnicka.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kritéria k prijímacím  skúškam pre školský rok 2020/2021

 

Na základe § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 12 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z., v zmysle Rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (29. 4. 2020) a po prerokovaní v pedagogickej rade školy boli pre školský rok 2020/2021 určené nasledovné podmienky a kritériá pre prijatie na štúdium pre študijné odbory:

8226 Q      hudobno – dramatické umenie

8227 Q      tanec

8228 Q      spev

8229 Q      hudba

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch

8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

 

 Celkový možný počet prijatých uchádzačov:

8226 Q –   hudobno-dramatické umenie         8

8228 Q –   spev                                                 4

8229 Q 03 hudba – hra na klavíri                    4

8229 Q  05 hudba – hra na dychové nástroje   3

8229 Q  06 hudba – hra na strunové nástroj    10

8229 Q  07 hudba – hra na akordeóne             1

8227 Q     tanec                                                 8

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu                                                                         38 žiakov

Počet tried:                                                                                      2

 

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný; (prípadne dva posledné hodnotené ročníky, ak je žiak hodnotený slovne, získa 15 bodov)

 

 • Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

(max 180 bodov)

 • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • profilový predmet:    - cudzí jazyk

                                                                                                               (max 27 bodov)

 

 • Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • doplnkový predmet: - hudobná výchova
 • doplnkový predmet: - občianka náuka

 

(max 36 bodov)

 

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku (resp. v 7., 6. alebo 5. ročníku pre žiaka, v 8. ročníku) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

 

 

 

3.1 Predmetová olympiáda

 Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. (3 body)

 

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku. (3 body)

 

3.3 Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na

1.až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. a 9. ročníku.  (3 body)

 

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka (5 bodov)

 

 • Jedno vlastné kritérium strednej školy

Dištančné overenie umeleckého talentu – uchádzať pošle do 20.5.2020 videonahrávku nižšie uvedených požiadaviek podľa študijného odboru na ktorý sa hlási. Nahrávku je potrebné poslať na e mailovú adresu – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V nevyhnutnom prípade sa uskutoční prezenčné overenie umeleckého talentu s písomným súhlasom zriaďovateľa školy  dňa 20.5.2020 o 9:00 hodine.

Študijný odbor : 8226 Q hudobno – dramatické umenie

1.Herecký prejav, javisková reč, umelecký prednes

1.1. Ľubovoľný výber poézie /maximálne do 5. minút, podmienka – spamäti/

1.2. Ľubovoľný výber prózy /maximálne do 5. minút, podmienka – spamäti/

1.3. Herecká etuda /pohybom vyjadriť určitý dej, príbeh – bez slov/

2.Spev

2.1. Pieseň podľa vlastného výberu /muzikálová, populárna.../

 1. Tanec

3.1. Tanečná improvizácia na valčíkový a polkový rytmus s klavírnym sprievodom

3.2. Tanečná ukážka moderného tanca na vybranú skladbu

 

Študijný odbor:8227 Q  tanec

 

1.Klasický tanec

Exercices au milieu:

1.1 I., 2. a 3. Port de bras

1.2 Demi-plié, Rélevé-abbaissé v I., II. a III. pozícií

1.3 Battement tendu simple en croix, Dégagé

 1.4 Rond de jambe par terre, Cloche

1.5 Allegro:  Temps levé v I., II. pozícií, Pas échappé do II.pozície

 1. Moderný tanec

Jazzový tanec:

2.1 Kick ball change, Pas de bourré, Triplet, Piruetti

2.2 Tanec Charleston

2.3 Moderný tanec:

2.4 Technika M. Graham - Séries pliés, Špirála v 4. pozícií s kontrakciou

 1. Ľudový tanec:

3.1 Základné tanečné motívy – pérovanie váhou, jednokročka, dvojkročka, valaský na pološpičku prinožovaný bočne, chlapci čapáše

3.2 tanec Mojše

Vlastná tanečná ukážka v trvaní max. 2. minút z techník klasického, moderného, alebo ľudového tanca

 

Študijný odbor: 8228 Q  spev

Zaspievať jednu ľudovú a jednu umelú pieseň

Ľudové piesne – výber notového materiálu:  M. Schneider Trnavský – Slovenské národné piesne, A. Zemanovský – Slovenské ľudové piesne,  V. Figuš – Bystrý - Ľudové piesne

Umelé piesne – A. Korinská: Piesne pre výchovu spevákov, E. Destinová – Album klasiků – výber, iný notový materiál podľa vlastného výberu.

Študijný odbor 8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale

 1. Dve stupnice – 1 durová, 1 molová stupnica /rôznymi technickými variantmi, hra stupníc v rozsahu troch oktáv, rozložený akord/,
 2. Dve etudy rôznej technickej náročnosti podľa vlastného výberu /hra etud v predpísanom tempe a dynamike/,
 3. Dve prednesové skladby podľa vlastného výberu /hra prednesovej skladby so sprievodom klavíra a so zameraním na tónovú  kvalitu  a precízny prednes/.

 

Študijný odbor: 8229 Q 05 hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube

 1. Dve stupnice – 1 durová, 1 molová / hra stupníc rôznymi technickými variantmi, v rámci rozsahu, rozložený akord /,
 2. Dve etudy rôznej technickej náročnosti podľa vlastného výberu/ hra etud v predpísanom tempe a dynamike/,
 3. Jedna prednesová skladba podľa vlastného výberu / hra prednesovej skladby so sprievodom klavíra a so zameraním na tónovú  kvalitu  a precízny prednes/.

 

Študijný odbor: 8229 Q 05 hudba –bicích nástrojoch

 1. Rytmická stupnica /v hodnotách - štvrťová, veľká triola, osminová, triola, šesnástinová, pentola, sextola, septola/,
 2. Dve etudy rôznej technickej náročnosti podľa vlastného výberu / hra etud v predpísanom tempe a dynamike,
 3. Jedna prednesová skladba podľa vlastného výberu /hra prednesovej skladby so zameraním na tónovú kvalitu  a precízny prednes, sprievod môže byť formou MP3 nahrávky/

Študijný odbor: 8229 Q 03 hudba – hra na klavíri

 1. 2 stupnice/durová a molová/
 2. Etuda /Czerny op. 299, Cramer/
 3. S. Bach – dvojhlasná invencia podľa vlastného výberu
 4. Rýchla časť z klasickej sonáty podľa vlastného výberu,
 5. Prednesová skladba podľa vlastného výberu

 

Študijný odbor: 8229 Q 07  hudba – hra na akordeóne

 1. 2 stupnice/durová a molová/,
 2. Etuda (C.Czernz op.299, J. Hurt I. Havliček, alebo podľa vlastného výberu),
 3. S. Bach – dvojhlasná invencia podľa vlastného výberu,
 4. Klasická sonatina podľa vlastného výberu,
 5. Prednesová skladba podľa vlastného výberu.

(max 60 bodov)

 

 1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

Aby žiak vyhovel skúškam musí splniť podmienky:

 1. Zdravotná skupina 1, prípadne 2 (je potrebné doložiť osvedčenie o telesnej zdatnosti)
 2. Vzhľadom na profil absolventa tohto študijného odboru a budúce povolanie pedagóga žiak nemôže mať vážne poruchy učenia a správania.
 3. Žiak vyhovel prijímacím skúškam, ak získa min 50 bodov.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy https://shdkke.edupage.org/ v časti Aktuality a dverách budovy školy dňa 22. 05. 2020.

Kritéria prerokované a schválené dňa 04. 05. 2020.

 

PaedDr. Nadežda Oláhová

        riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2023 www.konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup